Төсөл хэрэгжүүлэх газар худалдаж авахаас өмнө зайлшгүй шалгах зүйлс…

  • 2022-06-20 19:45:11

Аливаа байршилд бүтээн байгуулалт хийх зорилгоор газар худалдаж авахаас өмнө яагаад магадлан шалгалт хийх ёстой вэ? Иргэн, хуулийн этгээд нь газар худалдан авахаас өмнө “due diligence” буюу хуулийн болон санхүүгийн магадлан шалгалт заавал хийлгэх шаардлагатай бөгөөд ингэснээр үргүй зардал, гарз хохирол бий болох түүнчлэн хууль бус эсвэл маргаантай асуудлаас урьдчилан сэргийлж, эрсдэлээс хамгаалж чадна. Тиймээс танд дараах цөөхөн алхмыг хийхийг зөвлөж байна.
Өмчлөгч, эзэмшигчийн мэдээллийг шалгах

Газрын өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч нь дангаараа эсвэл хамтран эзэмшигч, өмчлөгч байгаа эсэхийг шалгах бөгөөд бусад оролцогч талуудын зөвшөөрлийг шаардах эсэхийг баталгаажуулах

Газрын үнэлгээ хийлгэх
Мэргэжлийн үл хөдлөх хөрөнгийн байгууллага болон үнэлгээний байгууллагаар ойр орчимд байрлах газруудын үнийг судлуулах, үнэлгээ хийлгэх нь танд хамгийн шударга үнийг зөвлөхөөс гадна ирээдүйд газраа худалдах тохиолдолд худалдах үнийн төсөөллийг олгоно.

Газрын гэрчилгээ түүний зориулалт & газрын бүсчлэлийг нягтлах

Тухайн газрыг өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ, гэрээ,түүний хүчин төгөлдөр байгаа эсэх болон аль бүсчлэлд (орон сууц, худалдаа үйлчилгээ, аж үйлдвэрийн, аялал жуулчлалын гэх мэт) таны худалдан авахаар сонирхож буй газар хамаарч байгаа эсэхийг тодруулж нягтлах буюу гэрээнд заасан зориулалт, бүсчлэлийн дагуу тухайн газрыг эзэмшиж, ашиглах ёстой юу эсвэл өөрчлөх боломжтой эсэхийг урьдчилан тодруулах.
Төвийн шугам сүлжээ & байгалийн гамшиг (үер, усны эрсдэл)

Хан уул дүүргийн Зайсангийн аманд ашиглалтад орсон боловч олон жил төвийн дулаантай холбогдоогүй орон сууцны төслүүд байлаа!!! Замтай холбогдсон төвийн газарт ч гэсэн өндөр зардалтай чухал дэд бүтэц, шугам сүлжээний ажил одоо ч гэсэн дутагдалтай байна. Түүнчлэн үер усны гамшиг болон хөрсний ус нэвчих давтамж өндөртэй газар ус тусгаарлах систем, насос зэрэг суурилуулах зардал ихтэй тул урьдчилан судалгаа хийх нь өндөр зардал хэмнэх ач холбогдолтой.

Санхүүгийн магадлан шалгалт

Зөвхөн газар эзэмших, ашиглах эрх бол
Газар эзэмшүүлэх гэрээний дагуу газрын төлбөрийг төлсөн болон төлбөрийн үлдэгдэлгүй эсэх
• Хуульд заасны дагуу газрын дуудлага худалдааны анхны үнийг төлсөн эсэх
• Газрын захиран зарцуулах эрхэд хориг тавьсан эсэх
• Газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх эрх нь үл хөдлөх эд хөрөнгийн хамт байх бол
• Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар төлсөн эсэх
• Үл хөдлөх хөрөнгөнд аливаа хориг тавигдсан эсэх

Дээр дурдсаны дагуу газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх эрхийг хянан шалгаж болох бөгөөд эсвэл цогц үйлчилгээг тусгай зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын байгууллагад хандан авах хэрэгтэй.

Эх сурвалж: https://blog.mongolia-properties.com/

Сэтгэгдэл

Сэтгэгдэл үлдээх

Үнэлгээ: